Algemene voorwaarden


1. Preambule

Deze algemene voorwaarden (De Voorwaarden) regelen de verbintenissen tussen de klant en BUSINESS EXPRESSED BV. Door de website van BUSINESS EXPRESSED BV te browsen, of een bestelling of service aan te vragen zijn De Voorwaarden geacht aanvaardt te zijn door de klant. 

2. Definities

Aanvullende overeenkomst: Elke overeenkomst welke aanvullend werkt ten opzichte van de hier gestelde algemene voorwaarden.

Bedenktijd: Dit is de tijd die de consument heeft om zijn herroepingsrecht in te roepen.

Dag: Dit is een kalenderdag.

De Klant: Is de consument of natuurlijke persoon die op afstand met BUSINESS EXPRESSED BV een overeenkomst aangaat. Deze handelt voor private doeleinden en niet in de uitoefening van een beroep of in naam van een bedrijf. Kan ook als ´de consument´ aangeduid worden. 

De ondernemer: BUSINESS EXPRESSED BV is de ondernemer in deze algemene voorwaarden. Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de consument. Kan ook als ´wij´ aangeduid worden. 

Overeenkomst op afstand: Dit is een overeenkomst die wordt gesloten zonder dat de ondernemer en de klant in eenzelfde ruimte zijn.

Herroepingsrecht: Het recht welke de consument heeft om van de overeenkomst af te zien binnen de hier vermelde minimale wettelijke termijn voor diensten of verkoop op afstand. 

Intenseed: De merknaam van de ondernemer, deze kan afwisselend en vervangend gebruikt worden voor BUSINESS EXPRESSED BV doorheen de website, andere documenten en communicatie. 

3. Identiteit van de ondernemer 

Naam van de onderneming: BUSINESS EXPRESSED BV
Locatie van de onderneming: Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: 0766.390.664
Btw-identificatienummer: BTW BE 0766.390.664
Handelsnaam: Intenseed
Email Adres: contact@intenseed.com

4. Doel van De Voorwaarden

De Voorwaarden beogen om de klant zijn of haar rechten te omschrijven en informatie te geven rond zijn of haar plichten wanneer een overeenkomst met de ondernemer wordt bereikt. De klant kan geen rechten onttrekken aan De Voorwaarden die boven de wettelijke minimum bepalingen gaan tenzij uitdrukkelijk en persoonlijk aan de klant anders meegedeeld. 

5. Toepasselijkheid van De Voorwaarden

De Voorwaarden zijn toepasselijk op ieder aanbod en overeenkomst dat BUSINESS EXPRESSED BV en de klant aangaan. 

De Voorwaarden zijn geldig voor elke overeenkomst op afstand gesloten vanaf het gebruik van de website. De Voorwaarden worden geacht gelezen en begrepen te zijn door de klant. Wanneer de klant een onderdeel van De Voorwaarden niet begrijpt kan hij nadere uitleg vragen bij de ondernemer over de draagkracht, reikwijdte en inhoud. 

Indien een clausule van De Voorwaarden niet als rechtsgeldig worden gezien, dan heeft dit geen invloed op de andere clausules van De Voorwaarden. Deze blijven van toepassing. 

De rechten specifiek onttrokken uit De Voorwaarden - en in het bijzonder het herroepingsrecht - zijn enkel van toepassing bij een overeenkomst op afstand.

6. De Overeenkomst

De overeenkomst en De Voorwaarden van de overeenkomst worden geacht aanvaard te zijn wanneer de klant een bestelling plaatst. Wanneer de overeenkomst wordt gemaakt en de ondernemer en de klant zijn niet in dezelfde ruimte aanwezig dan wordt geacht deze overeenkomst op afstand gesloten te zijn. 

De klant kan dan de overeenkomst herroepen volgens de in De Voorwaarden omschreven manier en binnen deze tijdspanne. De klant kan gebruik maken van een standaard herroepingsformulier, deze kan hij facultatief gebruiken wanneer hij van zijn herroepingsrecht wil gebruik maken. 

De overeenkomst wordt geacht voltooid te zijn wanneer de klant het product waarvoor hij een bestelling heeft geplaatst aanvaard heeft, of een persoon waarvan redelijkerwijze kon worden geacht dat deze de bevoegdheid had om de levering te aanvaarden, aanvaard heeft. 

Wanneer blijkt dat er een zichtbare of een kwalitatieve tekortkoming of beschadiging is dan dient dit zo snel mogelijk en niet later dan 7 kalenderdagen  worden gemeld bij BUSINESS EXPRESSED BV.

7. Het aanbod

Het Aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder de rechten en plichten ontleent aan De Voorwaarden. Er kunnen geen rechten onttrokken worden uit kennelijke fouten of vergissingen inzake de prijs, de omschrijving of de voorraad. 

BUSINESS EXPRESSED BV doet een inspanningsverbintenis om Het Aanbod nauwkeurig en volledig op te stellen en geeft een weergave van de aangeboden diensten of producten van de ondernemer. Bij gebruik van mogelijke afbeeldingen of ander visueel beeldmateriaal is dit een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.

8. Leveringswijze

De aangegeven levertijd van het product of dienst is slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk en persoonlijk anders meegedeeld aan de klant. Er kunnen geen rechten onttrokken worden uit de vooropgestelde levertermijn. 

De leverwijze wordt door de onderneming bepaalt, tenzij de klant uitdrukkelijk - al dan niet tegen betaling - voor een andere ofwel door de onderneming voorgestelde ofwel door de onderneming toegestane leverwijze kiest. 

De kosten van de leverwijze worden op voorhand meegedeeld door BUSINESS EXPRESSED BV, tenzij de klant zijn expliciete toestemming geeft voor een verhoging of verlaging van de leverkosten, en zullen deze doorheen de uitvoering van De Overeenkomst van toepassing zijn.

9. Verzendbeleid

De levertijd op de website is indicatief en leidt niet tot een verbintenis of een schadevergoeding. BUSINESS EXPRESSED BV gaat een inspanningsverbintenis aan om de goederen te leveren binnen de wettelijke termijn. In het geval van overmacht (niet exhaustief: nieuwe wettelijke bepalingen, natuurrampen, pandemie, etc.) is het mogelijk dat deze wettelijke termijn wordt overschreden. Dit leidt niet tot het recht op schadevergoeding. 

De consument is verantwoordelijk voor het correct invullen van het leveringsadres en andere relevante gegevens. Is de verzending door fout van de klant verkeerd gegaan dan is BUSINESS EXPRESSED BV niet verantwoordelijk voor schade of (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. Heeft de klant niet voldoende gegevens verstrekt om de levering correct te laten verlopen dan nemen wij indien mogelijk contact op met de klant. De vertraging van levering door toedoen van de klant kan nooit tot rechten of schadevergoeding leiden voor de klant. 

In het geval dat een klant een product ontvangt welke niet hetzelfde is als het bestelde product dient hij of zij binnen 7 kalenderdagen BUSINESS EXPRESSED BV op de hoogte te stellen. 

In het geval een bestelling beschadigt of onvolledig geleverd wordt dan moet de klant binnen 3 kalenderdagen contact opnemen met BUSINESS EXPRESSED BV. Hierna zal op basis van de feiten een passende oplossing gezocht worden. 

In het geval de bestelling tijdens het vervoer door een derde partij, in dit geval het transportbedrijf, of als de klant beweert de bestelling afgeleverd gekregen te hebben, zelfs wanneer de tracking informatie anders indiceert, zal een onderzoeksprocedure gestart worden en gezocht worden naar een passende oplossing op basis van de resultaten van deze procedure. 

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven tot de volledige betaling - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de klant en de onderneming - eigendom van BUSINESS EXPRESSED BV, zelfs wanneer de levering reeds heeft plaatsgevonden.

11. Verplichtingen tijdens de bedenkingstijd

De klant moet zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking ervan gedurende de bedenktijd. Wanneer hij ten volle van het herroepingsrecht wil genieten zal hij de goederen enkel mogen gebruikt hebben in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. De goederen mogen slechts in deze mate geïnspecteerd en behandeld worden zoals in een fysieke winkel mogelijk zou zijn. 

 

Indien de klant niet omgaat met de goederen zoals vooropgesteld in het eerste paragraaf, is het mogelijk dat het herroepingsrecht van de consument vervalt of er een waardevermindering in rekening wordt gebracht.  

12. Herroepingsrecht

Wanneer de klant op intenseed.com een bestelling plaatst heeft hij 14 kalenderdagen om deze overeenkomst te herroepen, rekenende van de dag van de ontvangst van de bestelling door de klant, of door iemand die redelijker wijze wordt geacht in naam van de klant op te treden.

De klant krijgt bij het herroepen van de overeenkomst het aankoopbedrag plus de gemaakte verzendkosten voor de zending naar de klant terug, tenzij hij voor een duurdere dan de goedkoopste verzending manier heeft gekozen. De klant staat zelf in voor de verzendingskosten naar de onderneming. De klant wordt geacht de onderneming op de hoogte te brengen van de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Dit kan door het e-mailen naar de onderneming bij voorkeur naar contact@intenseed.com

Om het volledige bedrag van de overeenkomst teruggestort te krijgen, is het van belang dat de klant de artikelen in hun oorspronkelijke staat en met de originele verpakking terugstuurt. Hierbij worden alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en eventuele promotionele gratis artikelen teruggestuurd. Wanneer door toedoen van de klant het product in waarde is verminderd door beschadiging of gebruik dan kan de onderneming de klant aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen voor de waardevermindering, zolang deze veroorzaakt werd door toedoen van de klant die buiten het gewone gebruik van het artikel ging dat nodig was om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Het herroepingsrecht geldt niet in het geval de goederen op maat gemaakt zijn voor de klant, of speciaal voor hem zijn besteld. 

De onderneming zal de klant met hetzelfde betaalmiddel terugbetalen waarmee de klant zijn betaling heeft uitgevoerd, tenzij de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft om dit via een andere betalingsmanier terug te betalen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn en dus een individueel karakter hebben;
  • de levering van producten die bederven in een geringe tijd of met een beperkte houdbaarheid door de aard van het product of de nodige bewaarwijze ervan;
  • de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
  • de levering van producten die na levering door hun aard vermengd zijn met andere producten en niet meer gescheiden kunnen worden;
  • verpakkingen die verzegeld zijn;
  • de levering van digitale inhoud is anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering reeds is begonnen met een uitdrukkelijke ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee  geen aanspraak op zijn herroepingsrecht kan maken

13. Terugbetalingsbeleid

Deze bepaling is een aanvulling op het Herroepingsrecht. 

Het is mogelijk om de gekochte goederen terug te zenden en een terugbetaling van het betaalde bedrag te bekomen. Hiervoor moeten aan volgende voorwaarden, cumulatief, voldaan zijn:

  1. De goederen zijn niet gebruikt buiten het louter testen van de werking en conformiteit.
  2. De goederen worden teruggezonden in de geleverde staat zonder dat zij zijn vermengd geweest met andere goederen. 
  3. De goederen worden wanneer mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd.
  4. De goederen moeten binnen de 14 dagen worden teruggestuurd en facultatief, maar aangeraden moet BUSINESS EXPRESSED BV hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld via een duurzame drager zoals een email. 

De consument die de goederen teruggestuurd heeft neemt de kosten voor het terug verzenden voor eigen rekening en risico. Het is aangeraden de goederen getraceerd en verzekerd terug te versturen.

De goederen worden verstuurd naar Adres: Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem, België.

Binnen een redelijke termijn van de ontvangst van de goederen en na de inspectie als zij teruggestuurd zijn volgens de cumulatieve voorwaarden, word door BUSINESS EXPRESSED BV een terugbetaling gedaan via dezelfde betalingswijze als door de klant werd gekozen. 

14. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden voor gelden, is het Belgische recht van toepassing, tenzij anders bepaalt door dwingend recht.