Privacybeleid


1. Aanvaarding

Door zich louter toegang te verschaffen tot www.intenseed.com, wordt  de gebruiker geacht volledig en ondubbelzinnig akkoord te gaan met de voorwaarden van deze bepalingen, die op elk moment door BUSINESS EXPRESSED BV gewijzigd kan worden, zonder dat hierbij voorafgaande kennis gegeven moet worden. De gebruiker moet deze kennisgeving derhalve grondig lezen in alle gevallen waarin hij van plan is onze webpagina's te browsen of te raadplegen.

Het is mogelijk dat voor het gebruik van bepaalde diensten die via www.intenseed.com aan gebruikers worden aangeboden onder specifieke geldigheidsvoorwaarden, welke eveneens gelden en die afhankelijk van het specifieke geval, deze wettelijke kennisgeving vervangen, aanvullen of wijzigen, zodat de gebruiker de genoemde speciale voorwaarden moet nalezen en uitdrukkelijk accepteren, wanneer hij van plan is van deze diensten gebruik te maken. 

Ook kunnen sommige diensten die door samenwerkende derden van BUSINESS EXPRESSED BV aan de gebruikers van www.intenseed.com worden aangeboden, hun eigen specifieke afzonderlijke voorwaarden bevatten; ook in dit geval, en voorafgaand aan het gebruik van de genoemde diensten door samenwerkende derden van BUSINESS EXPRESSED BV dient de gebruiker de bijbehorende voorwaarden zorgvuldig te lezen en soms expliciet te aanvaarden.

2. Relevante Wetgeving

Deze “Wettelijke kennisgeving en privacybeleid” is opgesteld overeenkomstig met hetgeen is vastgesteld in de volgende wetgeving en reglementering:

  • Wet 34/2002, van Diensten van de informatiemaatschappij en de Elektronische Handel (LSSICE).
  • Algemene Verordening EU679/2016, van Gegevensbescherming. (hieronder: GDPR)
  • Koninklijk Wetsdecreet 1/2007, houdende goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene wet voor de Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten.
  • Wet 7/1998 over Algemene Contractvoorwaarden.

3. Beperking van de aansprakelijkheid

BUSINESS EXPRESSED BV kan niet als de verantwoordelijke worden gesteld voor directe of indirecte schade aan het materiaal of apparatuur van de gebruiker, veroorzaakt door het gebruik van de site, of door een bug of incompatibiliteit met de apparatuur welke gebruikt wordt om de website te bezoeken.

BUSINESS EXPRESSED BV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals verlies van een markt of gemiste kansen) als gevolg van het gebruik van de website.

Hyperlinks: Indien nu of in de toekomst www.intenseed.com een bepaald aantal hyperlinks bevat naar andere websites, waarvan BUSINESS EXPRESSED BV de inhoud niet controleert dan zal BUSINESS EXPRESSED BV in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

4. Wettelijke kennisgeving

Wanneer u onze website www.intenseed.com bezoekt, stuurt uw browser automatisch informatie naar onze website server. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. In principe verzamelen of bewaart BUSINESS EXPRESSED BV uw IP-adres nooit in zijn geheel. Een inzameling/opslag vindt slechts in verkorte en dus anonieme vorm plaats.

De volgende informatie kan zonder uw tussenkomst worden verzameld wanneer u onze webpagina's bezoekt:

  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van het opgevraagde bestand,
  • Website van waaruit toegang is verkregen (Verwijzende URL),
  • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsook de naam van uw toegangsprovider.
BUSINESS EXPRESSED BV heeft deze gegevens nodig omdat de vlotte totstandkoming van de verbinding van de website moet worden gegarandeerd,

de veiligheid en stabiliteit van het systeem moeten worden geëvalueerd en gecontroleerd,
diverse andere administratieve doeleinden worden daarmee uitgevoerd.
Art. 6. (1) GDPR staat ons toe uw gegevens voor deze doeleinden te verzamelen. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling.

In geen geval gebruikt BUSINESS EXPRESSED BV de verzamelde gegevens om daaruit conclusies te trekken over uw private gegevens of persoon. Ze worden na enkele dagen gewist zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen.

Daarnaast maakt BUSINESS EXPRESSED BV gebruik van ¨Cookies¨ en andere diensten wanneer u onze website bezoekt. U vindt de details hieronder in de secties "Cookies" en "Analyse Tools".

5. Opslag van gegevens

BUSINESS EXPRESSED BV streeft ernaar om de door zich  verzamelde persoonlijke gegevens maximaal 3 jaar te bewaren vanaf het laatste contact met de gebruiker, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen, andere wettelijke uiterste tijdstippen of tegenstrijdige regelgeving.

6. Cookies

BUSINESS EXPRESSED BV maakt gebruik van cookies op onze website. Het gaat om kleine bestanden die automatisch door uw browser worden gecreëerd en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone,...) worden opgeslagen wanneer dat u onze site bezoekt. Cookies brengen geen enkele schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen malware.

In een cookie wordt specifieke informatie over het gebruikte eindapparaat opgeslagen. Dit houdt echter niet in dat de onderneming rechtstreeks inzicht krijgt in uw identiteit. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het bezoek aan onze website voor u aangenamer te maken. BUSINESS EXPRESSED BV gebruikt sessiecookies om te herkennen dat u al eerder individuele pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden nadat u onze site hebt verlaten automatisch verwijderd.

Verder gebruikt BUSINESS EXPRESSED BV ook voorlopige cookies om de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren, die voor bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij onze website bent geweest en welke gegevens en instellingen u heeft ingevoerd, zodat u die niet nogmaals hoeft in te vullen.

Aan de andere kant gebruikt BUSINESS EXPRESSED BV cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te kunnen houden en te kunnen analyseren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren (zie "Analyse-instrumenten"). Met deze cookies kunnen wij herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. De cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

De door cookies verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doelstellingen ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met Art. 6 (1)GDPR.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

U kan uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gecreëerd. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

7. Google Analytics

Het gebruik van Google Analytics op onze websites is gebaseerd op Art. 6(1) GDPR. Met het gebruik van Google Analytics wil BUSINESS EXPRESSED BV voor een op de gebruikersbehoeften afgestemd aanbod en de voortdurende optimalisatie van onze website zorgen. Aan de andere kant gebruiken wij het om het gebruik van onze website statistisch bij te houden. Deze belangstelling moet als rechtmatig in de zin van bovengenoemde wettelijke bepaling worden opgevat.

Google Analytics wordt aangeboden door Alphabet Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de site te helpen analyseren onder welke omstandigheden gebruikers de site gebruiken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden verkort.

Google gebruikt de informatie van de cookies om uw gebruik van de website namens ons te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere informatie van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; BUSINESS EXPRESSED BV wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website kunt benutten. 

8. De geldende rechten van de betrokkene.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR) beschikt u over de volgende rechten:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt door BUSINESS EXPRESSED BV, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen (art. 15 GDPR). Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rechtzetting (art. 16 GDPR).

Indien de wettelijke vereisten zijn vervuld, kunt u verzoeken om wissing of beperking van de verwerking, alsmede bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking (art. 17, 18 en 21 GDPR). Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking en de dataverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, kunt u een recht hebben op een gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR).

Indien u gebruik maakt van uw bovengenoemde rechten, zal BUSINESS EXPRESSED BV nagaan of aan de wettelijke vereisten ter zake is voldaan.

8.1 Het recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke heeft doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig hoge inspanningen kost.

U heeft het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke entiteit over deze ontvangende partijen te worden geïnformeerd.

8.2 Het recht om de verklaring van gegeven toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

8.3 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

8.4 Geldende recht

Het recht dat op deze voorwaarden en wettelijke kennisgeving van toepassing is, is het Belgische recht. 

9. Raakt niet aan overeenkomst

Indien een clausule van deze wettelijke kennisgeving en privacybeleid ongeldig wordt verklaard, of tegenstrijdig is met een eerder of latere tekst of wetgeving, zal dit niet raken aan de geldigheid van de rest van deze bepalingen, tenzij dit de uitdrukkelijke bedoeling van de partijen was.